Vad gör styrelsen?
Styrelsen företräder samfällighetens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och samfällighetens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda samfällighetens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?
Föreningsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska samfällighetens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva samfälligheten eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i samfällighetens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i samfälligheten?
Det är medlemmarna/boende som bestämmer hur samfällighetens ekonomi och underhåll ska skötas och över fastigheterna. På stämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva samfälligheten eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Stämman är också det organ som granskar samfällighetens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften/hyran till?
I en samfällighet ansvarar man gemensamt för naturområden, fastigheternas drift och skötsel. Det är samfällighetens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften, den så kallade hyran, ska vara. Avgiften ska täcka samfällighetens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för samfällighetens skötsel.