Vägar & Fordon
På föreningens vägar gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. I övrigt gäller samma regler som på allmänna gator och vägar.
Vägarna hålls öppna för trafik året runt utom Gamla Saltarövägen som inte vinterunderhålls. Den vägen är också försedd med bom. Föreningen ansvarar för vägunderhåll sommar- och vintertid. Snöröjning sköts av entreprenör.  Varje fastighetsägare har skyldighet att skotta bort snö och sanda infarten till sin egen tomt. Sandning av vägarna görs vintertid vid behov, speciellt vissa vägavsnitt.
Våra relativt smala vägar och vändplatser måste hållas fria från uppställda och parkerade fordon i syfte att öka framkomligheten för alla boende och besökare och inte minst för räddningstjänstens fordon samt renhållningsfordon. Under vinterperioden är det särskilt viktigt att underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon. Den som hindrar snöröjning p.g.a. parkering på föreningens vändplatser eller vägar får själva stå för kostnaden för extra snöröjning i efterhand.
Parkeringsförbud gäller på alla vägar I Norra Kopparmora, gäller även grönområden och i dikena.

Infart till egen tomt:
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att anlägga och underhålla en vägtrumma under infarten till den egna fastigheten. Vid nyanläggning eller bredning av infarten till egen fastighet, kontakta styrelsen för godkännande. Trumman skall ha en diameter av minst 20 cm.

Transporter:
Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för väg skador förorsakade av tunga transporter till sin fastighet.
Tunga transporter avses också leveranser av enbart ett (1) gods där transportbilen är fullastad och ska leverera till flera områden, men börjar i Norra Kopparmora.
Tunga transporter skall undvikas under tjällossnings tid samt längre regnperioder.
För att förebygga väg skador har styrelsen fastställt att:

  • Föranmälan om tunga transporter gör du bäst via Samfällighetens e-postadress.
  • Föranmälan gör du i god tid innan transporten genomförs.
  • Efter föranmälan gör styrelsen tillsammans med fastighetsägaren en besiktning av vägen innan transport genomförs. Detta för att fastighetsägaren inte ska belastas för skador som uppkommit innan transporten genomförs.
  • Används boggi bil bör dessa ha styrbara axlar.
  • Lastbil och släp får endast framföras på Lanternvägen, Kopparmoravägen samt Tackelvägen. Omlastning från släp ska alltid ske på parkeringen vid Tackelvägen.
  • Bandgående fordon får inte framföras på vägnätet. (Anläggningsbeslut 2010-09-16, ärende AB061269).
  • Av säkerhetsskäl bör vägarna inom området inte användas för lek och spel.

I Sverige har vi en terrängkörningslag (SFS 1975:1313) som förbjuder körning med motordrivna fordon, t.ex. fyrhjulingar och motorcyklar, på barmark i terräng. Även på snötäckt mark är det förbjudet att köra om det inte är uppenbart att körningen inte skadar naturen. Som terräng definieras all mark utanför väg, d.v.s. inte enbart skogsmark utan även gräsmattor, planteringar, ängar, vandringsleder, stigar och motionsspår m.m.

Nedan finner du relevanta länkar som hänvisning till ovan information:

Fyrhjuling - Transportstyrelsen

Terrängkörningslag 

Värmdö kommuns lokala trafikforeskrift om förbud att parkera inom Norra Kopparmora.

Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Lanternvägen i Norra Kopparmora före infart på väg 669, Värmdö kommun.

Parkeringen vid badet.