Varmt välkommen till oss!

Nedan finner Ni en mer teknisk beskrivning av vad det innebär att köpa en fastighet i Norra Kopparmora. Livet i Kopparmora innebär givetvis mer än bara paragrafer och definitioner på begrepp och det kan Ni läsa om här . (Instruktion på hur Ni loggar in och får tillgång till all information hittar ni längre ned på sidan).

 

Norra Kopparmora drivs som en så kallad samfällighet. En samfällighetsförening är en "juridisk person" som har ett organisationsnummer och det är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen.

 

 • Medlemmar
  Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det är ägarna av deltagande fastigheter som är ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel en enskild väg.
 • Objekt
  Exempel på objekt en samfällighetsförening kan förvalta är enskilda vägar, grönytor mm. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

 

 • Vem 
  En medlem i föreningen är en person (eller ett företag) som är ägare eller delägare till en fastighet i Norra Kopparmora. Den som är medlem ansvarar för att informera övriga i sitt hushåll (företag) om vikten av och innehållet i samfällighetens stadgar och allmänna riktlinjer. 
  Som fastighetsägare i Norra Kopparmora får du så mycket mer än bara den fastighet som du har blivit ägare till. Du blir även delägare i en stor grönområdes-­‐ och skogsfastighet, som brutto omfattar en areal på ca 769 380 kvadratmeter. Totalt omfattar Norra Kopparmora ca 130 hektar, varav ca 17 hektar utgör vattenområde. Det gemensamma området omfattar all mark inklusive vägar, promenadstigar m.m. mellan de enskilda fastigheterna ned mot omgivande vatten, (se karta på föreningens hemsida). Som fastighetsägare i området blir du också delägare i föreningens fiskevatten och du får tillgång till en badplats i området samt möjlighet till båtplats.
 • Vad
  Den gemensamma marken och anläggningarna förvaltas av Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Stamfastigheten består i huvudsak av Kopparmora 2:228 och till en mindre del av Kopparmora 2:1. För Kopparmorabadet finns en separat samfällighet med delägarförvaltning tillsammans med Södra Kopparmora Samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en form av ekonomisk förening som i huvudsak regleras genom en lag om förvaltning av samfälligheter. Är du fastighetsägare i Norra Kopparmora blir du automatiskt också medlem i samfällighetsföreningen och skyldig att betala årsavgift till föreningen. Din fastighet är en delägarfastighet i föreningen, vilket styr dina rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka ditt boende när det gäller gemensamma kostnader, investeringar, underhåll, miljö och aktiviteter av olika slag. Samfällighetsföreningen får endast förvalta gemensam egendom i den omfattning som specificerats vid en anläggningsförrättning.
  Samfällighetens stadgar och allmänna riktlinjer begränsar sig till områden där föreningens styrelse har ett ansvar. Styrelsens ansvar omfattar gemensam egendom och gemensamma anläggningar som styrelsen har att förvalta, underhålla och förnya. Det gäller t.ex. vägar, grönområden, skogsområden, diken, slänter, lekplatser, bollplaner, badet m.m. Det är ändå gemensamt som vi som medlemmar i föreningen ska bidra till att vårda vår natur och vår gemensamma egendom, men också våra relationer till grannar och besökande.
 • Ägarförändring, adressändring och ändrade boendeförhållanden 
  Anmäl alltid ägarförändring, ändrad permanent adress, ändrad e-­‐postadress samt ändrade boendeförhållanden (fast boende/sommarboende) till styrelsen i god tid inför förändringen. Styrelsens kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Du kan även informera styrelsen genom e-­‐post: .

  När du köper en fastighet i Norra Kopparmora bör du förvissa dig om att den tidigare ägaren inte har några skulder kvar till samfällighetsföreningen. I annat fall finns risk att du enligt lag tar över förra ägarens avgiftsskulder till föreningen.
  Ansvarig för att betala medlemsavgiften är den som står som ägare till fastigheten den 1 januari. Säljer du din fastighet under året får du själv svara för eventuell avräkning av årsavgiften med köparen. Vid flera delägare till en fastighet faktureras årsavgiften till den delägare som står överst i Lantmäteriets ägarförteckning, såvida inte styrelsen skriftligt informerats om annan ordning. Vid den årliga faktureringen av årsavgiften betraktas fastigheten ha fast boende om uppgift om det finns per den 1 januari under avgiftsåret. Definitionen på fast boende är, att någon är folkbokförd på fastigheten. Föreningen får information om fast boende/mantalsskrivning genom Lantmäteriet, som i sin tur får uppgifterna från Skatteverket. Vill du ändra uppgiften om folkbokföring (fast boende) skall du vända dig till Skatteverket. Först därefter kan du anmäla ändringen till föreningens styrelse. Avviker din ändringsanmälan till styrelsen mot Skatteverkets uppgifter använder föreningen alltid uppgifterna från Skatteverket.
  Vid ägarbyte ska säljaren informera köparen om samfällighetens stadgar och allmänna riktlinjer alternativt hänvisa till samfällighetens hemsida: www.norrakopparmora.se.

 • Mer information om hur en föreningsstämma och en samfällighet fungerar hittar du här: 
  Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Föreningsstämma
  Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Styrelse
 • Information
  Aktuell medlemsinformation och information från stämman finns tillgänglig på föreningens hemsida. Styrelsen kan också skicka ut information till medlemmarna via e-­‐post, varför det är viktigt att du anmäler din e-­‐postadress till styrelsen. Föreningens inriktning är att successivt övergå till att endast använda hemsidan och e-­‐post (elektronisk post) för spridning av medlemsinformation och kallelser inför föreningsstämmor. Tillsvidare görs emellertid utskick även genom traditionell postsändning. Allmänna nyheter från styrelse och samfällighet får man lättast genom att skapa ett användarnamn på föreningens hemsida och prenumerera på nyheterna.

  Såhär gör du första gången du ska logga in på föreningens hemsida och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende:

  • Surfa in på: https://www.norrakopparmora.se/skapakonto
  • Fyll i samtliga uppgifter.
  • Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse.
   Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
  • Invänta att en administratören ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
  • Klart!

   

Har du fler frågor eller önskar du få med något på ovan sida som du tycker saknas? Kontakta oss i styrelsen på  eller skapa ett ärende direkt via hemsidan.

Varmt välkommen till Norra Kopparmora!