.... Eller har du bara glömt bort?

Nedan följer lite goda råd och riktlinjer som kan vara bra att veta som nyinflyttad eller om man som redan boende behöver bättra på minnet lite.
Syftet med följande råd och riktlinjer är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra  Kopparmora.

Det är därför angeläget att alla medlemmar förhåller sig till råden och därigenom på ett  positivt sätt bidrar till trivsel och trygghet genom att visa hänsyn, respekt och tolerans.

 

 • Vem 
  En medlem i föreningen är en person (eller ett företag) som är ägare eller delägare till en fastighet i Norra Kopparmora. Den som är medlem ansvarar för att informera övriga i sitt hushåll (företag) om vikten av och innehållet i samfällighetens stadgar och allmänna riktlinjer. 
  Som fastighetsägare i Norra Kopparmora får du så mycket mer än bara den fastighet som du har blivit ägare till. Du blir även delägare i en stor grönområdes-­‐ och skogsfastighet, som brutto omfattar en areal på ca 769 380 kvadratmeter. Totalt omfattar Norra Kopparmora ca 130 hektar, varav ca 17 hektar utgör vattenområde. Det gemensamma området omfattar all mark inklusive vägar, promenadstigar m.m. mellan de enskilda fastigheterna ned mot omgivande vatten, (se karta på föreningens hemsida). Som fastighetsägare i området blir du också delägare i föreningens fiskevatten och du får tillgång till en badplats i området samt möjlighet till båtplats.
 • Vad
  Den gemensamma marken och anläggningarna förvaltas av Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Stamfastigheten består i huvudsak av Kopparmora 2:228 och till en mindre del av Kopparmora 2:1. För Kopparmorabadet finns en separat samfällighet med delägarförvaltning tillsammans med Södra Kopparmora Samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en form av ekonomisk förening som i huvudsak regleras genom en lag om förvaltning av samfälligheter. Är du fastighetsägare i Norra Kopparmora blir du automatiskt också medlem i samfällighetsföreningen och skyldig att betala årsavgift till föreningen. Din fastighet är en delägarfastighet i föreningen, vilket styr dina rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka ditt boende när det gäller gemensamma kostnader, investeringar, underhåll, miljö och aktiviteter av olika slag. Samfällighetsföreningen får endast förvalta gemensam egendom i den omfattning som specificerats vid en anläggningsförrättning.
  Samfällighetens stadgar och allmänna riktlinjer begränsar sig till områden där föreningens styrelse har ett ansvar. Styrelsens ansvar omfattar gemensam egendom och gemensamma anläggningar som styrelsen har att förvalta, underhålla och förnya. Det gäller t.ex. vägar, grönområden, skogsområden, diken, slänter, lekplatser, bollplaner, badet m.m. Det är ändå gemensamt som vi som medlemmar i föreningen ska bidra till att vårda vår natur och vår gemensamma egendom, men också våra relationer till grannar och besökande.

 • Vägar & Fordon
  På föreningens vägar gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. I övrigt gäller samma regler som på allmänna gator och vägar.
  Vägarna hålls öppna för trafik året runt utom Gamla Saltarövägen som inte vinterunderhålls. Den vägen är också försedd med bom. Föreningen ansvarar för vägunderhåll sommar- och vintertid. Snöröjning sköts av entreprenör.  Varje fastighetsägare har skyldighet att skotta bort snö och sanda infarten till sin egen tomt. Sandning av vägarna görs vintertid vid behov, speciellt vissa vägavsnitt.
  Våra relativt smala vägar och vändplatser måste hållas fria från uppställda och parkerade fordon i syfte att öka framkomligheten för alla boende och besökare och inte minst för räddningstjänstens fordon samt renhållningsfordon. Under vinterperioden är det särskilt viktigt att underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon. Den som hindrar snöröjning p.g.a. parkering på föreningens vändplatser eller vägar får själva stå för kostnaden för extra snöröjning i efterhand.
  Parkeringsförbud gäller på alla vägar I Norra Kopparmora, gäller även grönområden och i dikena.

  Infart till egen tomt:
  Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att anlägga och underhålla en vägtrumma under infarten till den egna fastigheten. Vid nyanläggning eller bredning av infarten till egen fastighet, kontakta styrelsen för godkännande. Trumman skall ha en diameter av minst 20 cm.

  Transporter:
  Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för väg skador förorsakade av tunga transporter till sin fastighet.
  Tunga transporter avses också leveranser av enbart ett (1) gods där transportbilen är fullastad och ska leverera till flera områden, men börjar i Norra Kopparmora.
  Tunga transporter skall undvikas under tjällossnings tid samt längre regnperioder.
  För att förebygga väg skador har styrelsen fastställt att:
  Föranmälan om tunga transporter gör du bäst via Samfällighetens e-postadress
  Föranmälan gör du i god tid innan transporten genomförs.
  Efter föranmälan gör styrelsen tillsammans med fastighetsägaren en besiktning av vägen innan transport genomförs. Detta för att fastighetsägaren inte ska belastas för skador som uppkommit innan transporten genomförs.
  Används boggi bil bör dessa ha styrbara axlar.
  Lastbil och släp får endast framföras på Lanternvägen, Kopparmoravägen samt Tackelvägen. Omlastning från släp ska alltid ske på parkeringen vid Tackelvägen.
  Bandgående fordon får inte framföras på vägnätet. (Anläggningsbeslut 2010-09-16, ärende AB061269).
  Av säkerhetsskäl bör vägarna inom området inte användas för lek och spel.

  I Sverige har vi en terrängkörningslag (SFS 1975:1313) som förbjuder körning med motordrivna fordon, t.ex. fyrhjulingar och motorcyklar, på barmark i terräng. Även på snötäckt mark är det förbjudet att köra om det inte är uppenbart att körningen inte skadar naturen. Som terräng definieras all mark utanför väg, d.v.s. inte enbart skogsmark utan även gräsmattor, planteringar, ängar, vandringsleder, stigar och motionsspår m.m.

 • Eldning & Röjning
  Det ris och sly som blir över vid röjning på tomt och mark går bra att lämna på uppsamlingsplatsen vid Tackelvägen/Busshållsplatsen (2:a infart mot Norra Kopparmora). Slyet blir flis och forslas därefter bort (cirka 1 gång om året). Observera, att byggavfall, stubbar samt hela träd och stammar aldrig får lämnas på platsen.
  Det är inte tillåtet att lägga upp rishögar på andra platser inom föreningens mark. Som fastighetsägare är du ansvarig för att själv ta hand om ditt avfall och lämna det på kommunens återvinningscentral, om det inte är en begränsad mängd ris och sly som kan lämnas på föreningens uppsamlingsplats.
  Kontakta föreningens styrelse för vidare information och anvisningar om du vill bidra med att röja sly och ris utanför din egen tomt. Det är oftast ett mycket välkommet initiativ.  På föreningens hemsida återfinns ytterligare information om skogsvård och städdagar..

  Inom föreningens mark gäller av Länsstyrelsen fastställt trädfällningsförbud! Styrelsen måste därför alltid kontaktas på ett tidigt stadium om behov föreligger för gallring av träd eller fällning av torra, döda träd. Det är aldrig tillåtet att på eget bevåg fälla träd, oavsett storlek, i våra gemensamma grönområden. Inom 200 meter från strandlinjen råder dessutom trädfällningsförbud enligt strandskyddsreglerna – även på egen tomt!

  I Värmdö kommun får alla som bor inom ett planlagt område, eller ett område med samlad bebyggelse, elda trädgårdsavfall tre veckor på våren och tre veckor på hösten. Du får inte elda upp någon annan typ av avfall i trädgården än ris och sly, som är torrt.Utanför eldningsperioden är även eldning av torrt trädgårdsavfall förbjuden. För aktuella eldningstider, se Värmdö kommuns hemsida Eldning av trädgårdsavfall - Värmdö kommun (varmdo.se)

  Elda aldrig på egen tomt eller på allmän plats i naturen om det är minsta fara för brand. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar, eftersom de då ofta spricker och får fula skador som aldrig går bort. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Kontrollera före eldning ifall Räddningstjänsten i Värmdö kommun utfärdat eldningsförbud. Informera alltid dina grannar om du tänker elda, så att röken från din eld inte stör grannarna i deras pågående eller planerade verksamhet.

  Dikena ska fastighetsägarna rensa själva från skrymmande sly och se till att regnvatten obehindrat kan passera genom vägtrumman under infarten.

 • Sophantering & Återvinning
  Närmaste återvinningsstation för tomglas, tidningar och papper hittar du vid Södra Kopparmoras infart. Vid Hemmesta vägskäl finns en större återvinningscentral där du som privatperson kan lämna ditt grovavfall, miljöfarliga avfall, el-­‐avfall, kyl och frys samt möbler under ett obegränsat antal gånger under året. Öppettiderna framgår av Värmdö kommuns hemsida. Om alla hjälps åt kan vi upprätthålla ett rent, fint och trivsamt område och slippa nedskräpning.

 • Husdjur
  Alla husdjur kräver vård och tillsyn. Se därför till att ha en god kontroll över ditt husdjur. Det är inte tillåtet att ha lösspringande hundar i vårt område. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det framgår av § 16 i lagen (SFS 2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. När du är på promenad med din hund måste du ta med påsar och plocka upp efter hunden samt också ta med påsarna hem. Då blir det trevligare för både barn och vuxna i området att vistas ute i naturen, på våra vägar och promenadstigar.
  När du besöker hundbadet med din hund kan den av naturliga skäl inte vara kopplad hela tiden, men du har skyldighet att hålla hunden under noggrann uppsikt. Tänk också på, att många barn och vuxna är rädda för hundar, i synnerhet lösspringande hundar.
  Om du är kattägare är det din skyldighet att ha katt på ett sådant sätt, att den inte stör din omgivning.
 • Badplats
  Badplatsen är till för boende i Norra och Södra Kopparmora samt deras gäster. Det är således inte en allmän badplats utan kostnaderna för badet delas mellan samfällighetsföreningarna i de två områdena. Det är därför angeläget att vi vårdar bryggor och andra anläggningar väl och ser till att livräddningsutrustning finns på plats om den skulle behövas. Kopplade husdjur är välkomna inom badets område men får inte rastas. Vill du bada tillsammans med din hund eller katt hänvisas du till det s.k. hundbadet som ligger mellan Kopparmorabadet och båtbryggan i Hinsaviken. Grillning får ske på utmärkt plats och ingen annan stans. Se till att glöden är släckt innan du lämnar grillplatsen efter användning. Sopor och tomflaskor måste du själv ta med dig hem efter besöket på badplatsen och grillplatsen. Det finns en soptunna vid badplatsen, men den är otillräcklig vid många besökare på platsen. Lämna cyklar, mopeder och andra fordon utanför badplatsområdet på härför avsedda platser. Det blir mycket trevligare om alla bidrar till att hålla rent och snyggt samt god ordning på vår gemensamma mark.

 • Ägarförändring, adressändring och ändrade boendeförhållanden
  Anmäl alltid ägarförändring, ändrad permanent adress, ändrad e-­‐postadress samt ändrade boendeförhållanden (fast boende/sommarboende) till styrelsen i god tid inför förändringen. Styrelsens kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Du kan även informera styrelsen genom e-­‐post: .
  När du köper en fastighet i Norra Kopparmora bör du förvissa dig om att den tidigare ägaren inte har några skulder kvar till samfällighetsföreningen. I annat fall finns risk att du enligt lag tar över förra ägarens avgiftsskulder till föreningen.
  Ansvarig för att betala medlemsavgiften är den som står som ägare till fastigheten den 1 januari. Säljer du din fastighet under året får du själv svara för eventuell avräkning av årsavgiften med köparen. Vid flera delägare till en fastighet faktureras årsavgiften till den delägare som står överst i Lantmäteriets ägarförteckning, såvida inte styrelsen skriftligt informerats om annan ordning. Vid den årliga faktureringen av årsavgiften betraktas fastigheten ha fast boende om uppgift om det finns per den 1 januari under avgiftsåret. Definitionen på fast boende är, att någon är folkbokförd på fastigheten. Föreningen får information om fast boende/mantalsskrivning genom Lantmäteriet, som i sin tur får uppgifterna från Skatteverket. Vill du ändra uppgiften om folkbokföring (fast boende) skall du vända dig till Skatteverket. Först därefter kan du anmäla ändringen till föreningens styrelse. Avviker din ändringsanmälan till styrelsen mot Skatteverkets uppgifter använder föreningen alltid uppgifterna från Skatteverket.
  Vid ägarbyte ska säljaren informera köparen om samfällighetens stadgar och allmänna riktlinjer alternativt hänvisa till samfällighetens hemsida: www.norrakopparmora.se.

 • Information
  Aktuell medlemsinformation och information från stämman finns tillgänglig på föreningens hemsida. Styrelsen kan också skicka ut information till medlemmarna via e-­‐post, varför det är viktigt att du anmäler din e-­‐postadress till styrelsen. Föreningens inriktning är att successivt övergå till att endast använda hemsidan och e-­‐post (elektronisk post) för spridning av medlemsinformation och kallelser inför föreningsstämmor. Tillsvidare görs emellertid utskick även genom traditionell postsändning. Allmänna nyheter från styrelse och samfällighet får man lättast genom att skapa ett användarnamn på föreningens hemsida och prenumerera på nyheterna.

  Såhär gör du första gången du ska logga in på föreningens hemsida och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende:

  1. Surfa in på: https://www.norrakopparmora.se/skapakonto
  2. Fyll i samtliga uppgifter.
  3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse.
   Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
  4. Invänta att en administratören ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
  5. Klart!

   

Har du fler frågor eller önskar du få med något på ovan sida som du tycker saknas? Kontakta oss i styrelsen på  eller skapa ett ärende direkt via hemsidan.

Varmt välkommen till Norra Kopparmora!