Inlägg från 2018

Mars - Kopparmora 2:224
På årsstämman i mars så informerades det om att eventuell detaljplanerförändring för nämnda fastighet skulle komma upp på agendan i kommunens planutskott 2018-06-07 och därefter skulle samråd ske. Det visar sig att den inte finns med på agendan, troligen så har man inte hunnit med och därför finns det inget nytt i ärendet.
April - Om trädfällning på föreningens mark samt besiktning av skadad ek
Under våren så har det inträffat ett fall av olovlig trädfällning på föreningens mark inom strandskyddet. Ärendet är anmält till kommunen och till polisen. Styrelsen vill passa på att tala om vikten att kontrollera sin tomtgräns innan trädfällning sker. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla ordning på sina tomtpinnar. Finns det önskemål om att fälla träd på föreningens mark, exempelvis för att förbättra ljusinsläpp så kontakta styrelsen via mail för besiktning och beslut innan fällning sker. Det har också upptäckts att eken vid Tackelvägen (vägen till båthamnen) har blivit utsatt för mer skadegörelse. Troligtvis i syfte att skapa bättre sjöutsikt. Styrelsen har kontaktat Trädmästarna för att få en bedömning av skadorna och enligt arboristen finns det ingen omedelbar fara för att eken ska dö eller falla, men en ombesiktning bör ske inom 3 år. Se bifogade Rapport. Styrelsen undersöker möjligheten att sätta upp någon form av skydd runt stammen för att förhindra ytterligare skadegörelse.
April - Våra brevlådeställ
Våra brevlådeställ i området är inte i bästa skick. Vi i styrelsen tycker att vi har ett ansvar som boende i området att få dem i bättre skick även om de inte ingår i stadgarna. Därför ber vi nu samtliga att se över sin brevlåda och märka den tydligt och ta bort brevlådan om den inte används. Så kanske vi får mindre nedskräpning vid brevlådeställen och så kan vi förbereda för en upprustning av ställen när vi vet hur många brevlådor som används vid varje ställ. Tack på förhand!
Maj - Breddning av orenat avlopp
Styrelsen har skickat nedanstående mail till kommunens VA avdelning med anledning av information i Nacka Värmdöposten ”Styrelsen har i media den senaste tiden kunnat läsa om att Värmdö Kommun eventuellt blir tvingade att brädda orenat avlopp och då eventuellt i Kopparmora. Det skulle resultera i att det kommer att rinna ut i Hinsaviken. Detta kommer att bli en katastrof för miljön och närområdet! Vattenståndet i viken är redan fruktansvärt lågt, vilket det i och för sig är överallt just nu. Men Hinsaviken ligger dessutom långt från strömmande vatten och cirkulationen är därför ganska obefintlig även om vattenståndet stiger. Närområdet består av badplatser både för människor och hundar och används flitigt för rekreation. Fågellivet är rikt och skulle lida allvarlig skada av en bräddning. Redan när detaljplaneförändringen för Norra Kopparmora var på gång i samband med indragandet av kommunalt VA ( 2004) så påtalade dåvarande styrelse om nödvändig-heten att bygga ett bräddmagasin för att kunna hantera en eventuell bräddning på ett miljömässigt bättre sätt. Svaret från Majken Elfström var att det inte behövdes för behovet av bräddning i Kopparmora var obefintligt. Även i samband med att det kommunala VA-nätet (2008) drogs in i området, så påtalades detta och svaret var detsamma som ovan. Nu läser vi att även att om risken är låg, då förhoppningen är att bräddmagasinet i Hemmesta ska bli klart, men risken finns! Styrelsen yrkar därför på skriftlig information om hur detta ska hanteras nu och i framtiden!”