Nyheter

Hej alla medlemmar! Endel har redan sett det och några har redan börjat använda det, men för att vara extra tydliga så vi också informera om det. Från och med nu så kan alla boende i Norra Kopparmora börja använda det nya flisupplaget. 

Ni hittar det precis vid 2:a infarten till Norra Kopparmora (mitt emot infarten till Södra Kopparmora).

Vi vill också påminna om vårens städdag den 19:e maj. Anmälan sker i nedan länk, alternativt under Kontakt/anmälningslistor/vårens städdag 2024:

Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Anmälningslista 

Nu när våren är på annalkande och det äntligen har börjar ljusna så kan vi med säkerhet säga- "Vi syns".

Bästa Hälsningar Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2024-03-18.

Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighet kallas till ordinarie föreningsstämma. Denna kallelse skickas primärt ut elektroniskt via mailnotifikation men även postalt till de medlemmar som ännu inte skapat ett inlogg via föreningens hemsida (www.norrakopparmora.se).

Stämman äger rum måndagen den 18 mars 2024. 
Klockan 19:00-21:00 (kom gärna i tid för närvaroregistrering).

Stämman äger rum på Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, Värmdö.

 

Stämmohandlingarna finns tillgängliga på föreningens hemsidan www.norrakopparmora.se under fliken: Föreningen/Årsmötehandlingar.
(eller klicka här ).

 

Förutsättningar för deltagande:
För att delta i föreningsstämman krävs att du är registrerad som fastighetsägare i Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Har du nyligen sålt en fastighet i Norra Kopparmora måste du informera styrelsen om vem som är den nya ägaren, samt om den nya ägaren avser använda fastigheten för permanent- eller sommarboende (med permanent avses att någon kommer vara folkbokförd på fastigheten).
Observera att endast medlem som fullgjort sina betalningsåtaganden mot föreningen har rösträtt på stämman. Betala avgiften i god tid före stämman (Betalningsvillkor gäller enligt stadgarna §13).

Röstning med ombud
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska till styrelsen överlämna skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska överlämnas i original senast vid registreringen inför stämman. Ombud får bara företräda en medlem. För fysisk person gäller att endast annan medlem får vara ombud. Fullmaktsmall hittas vid stämmhohandlingarna på föreningens hemsida.

Biträde
Medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo eller annan medlem får vara biträde.

Varmt välkomna till 2024 års föreningsstämma hälsar

Styrelsen för Norra Kopparmora Samfällighetsförening

Hej alla boende i Norra Kopparmora.
För er information och som tidigare meddelat, så har nu samfällighetens fakturor skickats ut via epost.
Ni som har uppgett er epostadress via hemsidan och som även fått denna nyhetsnotis skickad till er, har samtliga fått faktura samt kallelse till årsstämman. (Vänligen slå ett getöga i "Skräpkorgen" om ni inte omedelbart ser fakturan i er inkorg)

Resterande medlemmar som ej har ett inlogg eller uppgett epostadress, kommer att få faktura samt kallelse till årstämman postalt, precis som tidigare år.

Redan detta år så har vi, genom att skicka fakturor och kallelse till årsstämma digitalt, minskat både kostnad och miljöpåverkan till hälften. Ett stort tack till er!

Styrelsen hoppas och önskar att fler medlemmar väljer det här sättet i framtiden. Känner ni någon granne som inte än skapat inlogg till vår hemsida- hänvisa till instruktioner på hemsidan: Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Är du nyinflyttad?


Ha en fortsatt härlig vecka.
Bästa Hälsningar Styrelsen

Meddelande från Valberedningen:

Nu är det snart dags för oss i valberdeningen att ge förslag till en ny styrelse och revisor samt revisorsuppleant till årstämman den 18/3.

Vi vill därför ta hjälp av er, alla medlemar i samfälligheten!

Är du sugen på att bli mer aktiv i vår samfällighet eller har du något tips på någon som du tror skulle passa i rollen som revisor, revisorsuppleant eller medlem i styrelsen?  Hör gärna av dig till oss i valberedningen:

Johanna Strand
Mail:
Telefon: 0735-01 15 59

Sebastian Sporsén
Mail :
Telefon : 0702-42 71 29

 

Här kommer en kort beskrivning om uppdraget som revisor:

En revisor har till uppgift att opartiskt göra en granskning av samfällighetsföreningens förvaltning och ekonomi. En revisors arbete ska skapa ett förtroende hos föreningens medlemmar och det arbete hen gör är viktigt för att medlemmarna ska lita på de beslut som styrelsen tar.

Uppdrag resulterar alltid i en revisionsberättelse. En sådan berättelse täcker in ett helt räkenskapsår. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om årsrapporten är upprättad på ett sätt som uppfyller kraven för god samfällighetsföreningssed.

Revisorn ska också ge ett uttalande om innehållet i årsrapporten, och med det menas att revisorn ska kontrollera om det som framgår i den stämmer överens med de verkliga resultaten.

För att revisorn ska ha möjlighet att uttala sig så granskas styrelse protokoll, åtgärder och förhållanden i föreningen för att bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens stadgar.

Revisorsuppleanten tar över om revisorn av någon anledning inte kan utföra revisionsberättelsen. 

Revisorsuppdraget är arvodesberättigat och arvodet beslutades på årstämman 2023 till 0.1 x prisbasbelopp.

Hoppas vi hörs!
Bästa Hälsningar 
Johanna & Sebastian- Valberedning

Hej alla goda grannar! God fortsättning på det nya året!

Nedan kommer ett litet axplock av saker som kan vara bra att komma ihåg den närmaste tiden.

  • Stämma 18 mars- Föranmäl gärna ifall ni har för avsikt att delta. 
    Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Anmälan
  • Sista Dag för motioner är den 31:a januari. Använd gärna mallen som ni hittar här: Riktlinjer Motioner. Det viktigaste är att motionen skrivs i en "Att sats".

  • I år kommer fakturorna för samfällighetens årsavgift främst skickas ut via email, i ett steg för digitalisering och mindre miljöpåverkan. Den emailen som ni har uppgett för att logga in på hemsidan kommer att vara mottagaren av fakturan. Vill ni justera antingen Inlogg eller rentav skapa ett inlogg så gör ni det enligt länk bredvid: Rutiner för Inlogg . (Observera: Har ni endast skapat ett inlogg en gång så är det högst troligt att ert användarnamn och emailadress är detsamma, om ni inte manuellt justerat detta vid senare tillfälle).
  • Städdag. Vårens städdag är planerad den 19 Maj. Se till att blocka upp datumet i kalendern och anmäl er på nedan länk.
    Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Anmälan

Vi ses!

 

Bästa Hälsningar från Styrelsen