Nyheter

Gång & Cykelväg- Saltarövägen

Hej alla goda grannar.

Representanter från vår styrelse blev tidigare denna månad inbjudna till informationsmöte med Värmdö Kommun gällande den planerade Gång/Cykelvägen utmed Saltarövägen, som ligger med i pågående detaljplan för Kopparmora 2:224.

Kopparmora 2:224 - Värmdö kommun (varmdo.se)

Syftet med mötet var att informera Samfälligheten som markägare om planprocessen, ge en presentation om projektet, informera om markprocessen, kommunens tidplan samt ge möjlighet för frågor.

Det som presenterades för styrelsen läser ni i helhet nedanför:
Presentation GC-väg & Kopparmora 2:224

Kommunen är nu på väg att efter avhandlat samråd skicka ut planförslaget för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningen planeras genomföras under kvartal 1 – 2023 (under två veckor).